Qualitri - zwemlessen - sportkampen

Algemene voorwaarden – Qualitri VZW

De consument heeft het recht aan Qualitri VZW mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt afgesloten. Dit geldt niet wanneer de inschrijving gebeurt in een periode van 14 dagen voor de start van de zwemles.

Artikel 1 : Voorwerp

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen Qualitri Vereniging Zonder Winstoogmerk (afgekort: Q3), met zetel te Kontich, Pieter Potlaan 10, ingeschreven onder BTW BE0736582267 hebbende als hoofdactiviteit de organisatie van sport- en speelweken zowel intern als extern en het organiseren van actieve vakanties voor kinderen en volwassenen. Het geven van zwemlessen tijdens de het schooljaar en zwemweken tijdens de schoolvakanties dit voor zowel kinderen als volwassenen. Themadagen inrichten voor kinderen en volwassenen. Persoonlijk begeleiden van kinderen en volwassenen bij een gezonde levensstijl.

Artikel 2 : Totstandkoming van de overeenkomst – inschrijving

Inschrijving kan uitsluitend via de online inschrijvingsmodule op de website www.qualitri.be. Nadat de klant het online inschrijvingsformulier behoorlijk en volledig heeft ingevuld, ontvangt deze hiervan een bevestiging op het door hem / haar opgegeven e-mailadres. In dit inschrijvingsformulier moet de klant akkoord gaan met de algemene voorwaarden nadat hij of zij deze grondig gelezen heeft. De klant krijgt na betaling een bevestigingsmail van officiële inschrijving. De overeenkomst komt tot stand op de maatschappelijke zetel van Q3 op het moment waarop Q3 de schriftelijke bevestiging aan de klant verzendt geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden. 

Artikel 3 : Handelingsbekwaamheid en status

Door het plaatsen van een inschrijving garandeert de klant dat hij meerderjarig en volledig handelingsbekwaam is om de overeenkomst bedoeld in artikel 1 aan te gaan. Het aangaan van overeenkomsten bedoeld in artikel 1 staat uitsluitend open voor consumenten. De klant verklaart een natuurlijk persoon te zijn en bij het aangaan van de in artikel 1 bedoelde verkoopovereenkomst te handelen in de hoedanigheid van consument, niet-handelaar.
Door het plaatsen van een inschrijving verklaart de klant in het bijzonder gerechtigd te zijn de betrokken deelnemers in te schrijven.

Artikel 4 : Prijzen & tarieven

De prijzen en tarieven zijn vrijgesteld van BTW volgens art 44, §2, 3º Wetboek BTW en conform de vermelding op de website: www.qualitri.be. Q3 mag de prijzen, zonder enige schriftelijke of mondelinge toelichting, wijzigen. 

Artikel 5 : Betalingsmodaliteiten

De klant betaald binnen 14 dagen via betaling op een door Q3 opgegeven bankrekeningnummer, namelijk: BE66 7360 6646 2343 of via de online betalingstool op de website. In geval van niet of niet-tijdige betaling zal zonder ingebrekestelling en van rechtswege de inschrijving volledig geannuleerd worden. 

 

Artikel 6 : Uitoefening verzakingsrecht

De consument heeft het recht aan Qualitri VZW mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt afgesloten.
De klant beschikt niet over het in lid 1 bedoelde verzakingsrecht wanneer deze inschrijft op voor een sport- en speelweek waarvan de afsluitdatum inschrijving binnen de termijn van 14 kalenderdagen ligt.

Artikel 7 : Annulatie en annulatieverzekering

COVID-19: Door afwezigheid omwille van quarantaine kunnen wij geen terugbetaling voorzien.

Sportkampen:
De annulatie kan enkel via mail met ontvangstbevestiging gebeuren tot aan de start van het sportkamp. Bij annulatie meer dan een maand voor de start van het sportkamp, zal 100% van het inschrijvingsgeld terugbetaald worden. Tot twee weken voor de start van het sportkamp zal slechts 50% van het inschrijvingsgeld terugbetaald worden of wanneer we nog geen betaling ontvangen hebben, zal 50% van het inschrijvingsgeld worden aangerekend. Bij annulatie minder dan twee weken voor de start van het sportkamp, heeft u geen recht op een terugbetaling. Wanneer de deelnemer ziek wordt en hierdoor niet kan deelnemen of ziek wordt tijdens de bepaalde sport- en speelweek ontvangt u 75% van het inschrijvingsbedrag. Dit geldt enkel voor de niet deelgenomen dagen. Bij ziekte is men verplicht een dokterattest toe te zenden binnen de 30 dagen na de activiteiten. Doktersbewijzen die ons later dan 30 dagen bereiken zullen niet meer verwerkt worden.
Zwemlessen:
De annulatie kan enkel via mail met ontvangstbevestiging gebeuren tot aan de start van de zwemlessenreeks. Bij annulatie meer dan een maand voor de start van de lessenreeks, zal 100% van het inschrijvingsgeld terugbetaald worden. Tot twee weken voor de start van de lessenreeks zal slechts 50% van het inschrijvingsgeld worden terugbetaald of wanneer we nog geen betaling ontvangen hebben, zal 50% van het inschrijvingsgeld worden aangerekend. Wanneer de deelnemer ziek wordt en hierdoor niet kan deelnemen aan de zwemlessen, kan er per lessenreeks na twee afwezige lessen, slechts voor één les een voucher voorzien worden bij het tonen van doktersattest. Verschillende doktersbewijzen per lessenreeks zullen niet aanvaard worden. Doktersbewijzen die ons later dan 30 dagen bereiken zullen niet meer verwerkt worden.

 

Artikel 8: Ontbinding van de overeenkomst

Elk van de partijen kan, bij niet-naleving van één of meerdere in de overeenkomst opgelegde verplichtingen door de wederpartij of de deelnemer dewelke een ernstige wanprestatie uitmaken die de verdere uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is of kan zijn, onverminderd het recht van deze partij om schadevergoeding te vorderen van de wederpartij voor de door deze wanprestatie geleden schade

Artikel 10 : Aanvang Sport- en Speelweek – wijziging

Behoudens overmacht aan de zijde van Q3 (staking, lock-out, oorlog, ziekte monitor, virus) en behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen Q3 en de klant, vindt de sport- en speelweek plaats op het tijdstip en de locatie zoals het inschrijvingsformulier aanduidt. Q3 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de sport- en speelweek niet te laten doorgaan indien minder dan 15 deelnemers hebben ingeschreven, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. In voorkomend geval wordt de klant ten laatste 5 dagen voor de aanvang van de sport- en speelweek hieromtrent schriftelijk verwittigd door Q3 en ontvangt de klant het volledige inschrijvingsbedrag terug van deze specifieke dag(en).

Artikel 5 : Sport en Speelweek Algemeen

Het is mogelijk dat omwille van het aantal inschrijvingen het weekschema aangepast wordt, dit kan tot gevolg hebben dat een uitstap of activiteit van de voor- naar de namiddag wordt verschoven (of omgekeerd). Het is mogelijk dat de momenten “omnisport” onverwacht wijzigen, dit door bv. Onvoorziene weeromstandigheden,… De sportweek kan dus ook op een andere locatie doorgaan. Het exacte weekschema krijgt de klant enkele dagen voor de start van de sportweek. In uitzonderlijke omstandigheden kan het gebeuren dat een uitstap wijzigt, dit door ziekte (van een clown bv…), slecht weer, staking, … Q3 zal steeds trachten een waardig en degelijk alternatief te vinden voor de geannuleerde uitstap of activiteit. Een terugbetaling van uw inschrijvingsgeld omwille van een programma wijziging is niet mogelijk. Q3 kan dit onmogelijk op voorhand aan alle deelnemers melden, in de meeste gevallen is dit omwille van een (noodzakelijke) beslissing van het moment zelf. Q3 houdt zich het recht voor een deelnemer te weigeren of een deelnemer tijdens de kampperiode te verwijderen. (gedrag deelnemer, wanbetalingen ouders,…) Wanneer een deelnemer tijdens de vakantieperiode omwille van ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal 0€ worden terugbetaald.

Artikel 11 : Attest mutualiteit

Na beëindiging van de sport- en speelweek kan de klant steeds het attest opvragen voor tussenkomst van mutualiteit. Deze attesten zullen automatisch worden verstuurd na afloop van de lessenreeks/sportkamp. Je kan deze attesten ook ten allen tijde terugvinden op je profiel op onze website.

Artikel 12 : Bescherming van het Privéleven – recht op afbeelding

De door de klant in het kader van de inschrijving meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Q3 verbindt zich er toe de verkregen persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken met het oog op het uitvoeren van haar verbintenissen ten aanzien van de klant in het kader van de in artikel 1 bedoelde overeenkomst alsook teneinde de klant op de hoogte te houden van eigen acties en promoties, en zal deze gegevens steeds behandelen met inachtneming van de door dergelijke gegevens vereiste vertrouwelijkheid. De klant beschikt op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens, conform de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé-leven. Ten dien einde volstaat het te mailen naar [email protected]. De klant is steeds verplicht bij verhuizing Q3 hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Tijdens de sport- en speelweken worden opnames gemaakt van de deelnemers voor publicitaire en didactische motieven. Behoudens uitdrukkelijk verzet ten laatste bij de inschrijving, stemt de klant in met het maken van deze opnames alsook met het gebruik daarvan voor publiciteitscampagnes voor de sport- en speelweken van Q3. Voor bijkomende inlichtingen alsook voor mogelijke klachten kan de klant steeds terecht bij Q3, Pieter Potlaan 10, 2550 Kontich.

Artikel 13 : Cookies

De klant erkent ervan in kennis gesteld te zijn dat de website gebruik maakt van cookies die door de klant moeten worden aanvaard indien de klant gebruik wenst te maken van de website. Deze cookies worden op de gegevensdrager van de klant opgeslagen om het gebruik van de website door de klant en gegevensuitwisseling via de website mogelijk te maken. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden, impliceert de aanvaarding van deze cookies. Wanneer er geen aanvaarding van deze cookies is, kan het zijn dat uw browser verhindert dat u kan inschrijven via de website.

Artikel 14 : Bewijsvoering

Partijen komen wederzijds overeen dat zij het bewijs van de tot standkoming van hun verbintenissen en de modaliteiten ervan, alsook de uitvoering en beëindiging ervan kunnen leveren aan de hand van elektronische gegevens, zoals onder meer elektronische berichten.

Artikel 15 : Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene voorwaarden, alsook de uitvoering ervan Alle overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene voorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgisch Recht. In geval van enige betwisting zijn naar keuze van de eiser de rechtbanken van de woonplaats van de verweerder dan wel het gerechtelijke arrondissement te Antwerpen bevoegd, in het bijzonder de Vrederechter van het 8ste kanton Antwerpen voor geschillen die binnen de materiële bevoegdheid van het Vredegerecht vallen. Door in te schrijven voor de sportkampen van Q3 verklaart U akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden. U kan niet deelnemen aan de sportkampen zonder akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden. Door in te schrijven verklaart U ze ook grondig gelezen te hebben. Indien U nog vragen heeft, aarzel niet om Q3 te contacteren.
E-mail: [email protected]
Website: www.qualitri.be